Novinky


10.6.2010 Kompas3 a aplikační databáze ISKN - rozšíření o zpracování dat věcných břemen ze souborů formátu VFK (grafika s napojením na příslušné informace)
8.6.2010 Nová funkce tzv. alternativního využití režimu WMS v mapě u Kompasu3 - možné použít např. k vyvolání informací oparcele z webu ČÚZK pouhým kliknutím v mapovém okně kdekoliv nad územím ČR
6.6.2010 Aplikační databáze ISKN - z formulářů parcel, budov a tzv. jednotek je možné vyvolat webový náhled s informacemi ze stránek ČÚZK
2.6.2010 Aplikační databáze Pasport komunikací - rozšíření o funkčnost evidence historie zásahů (vhodné např. pro překopy po záruce), úprava obrázků dopravních značek, rozšíření o nové značky (z titulu změn legislativy)
28.5.2010 Nová verze GIS Kompas, ver. 3.2 - hlavní změnou je import a export dat pomocí nástroje FME (podpora řady grafických formátů včetně DWG a DGNver.8)
25.5.2010 V prohlížečce KEN4 upravena funkce znázornění měření v mapě - možnost kreslení čar a ploch
20.4.2010 Zrealizovali jsme propojení našeho GIS s IS Radnice firmy VERA (v tomto smyslu je upravena aplikace KEN4)
10.01.2010 Zrealizovali jsme první kroky k rozšíření svých aktivit na Slovensku - oblastí našeho zájmu jsou organizace, které zajišťují evidenci, údržbu a správu městského majetku
20.12.2009 Nabízíme nový SW produkt MKCWMSServer - server poskytující grafická data našeho desktopového GIS Kompas3 ve formě WMS (vhodné pro např. pro online publikaci specifických dat pasportů městského majetku do mapových serverů jiných stran)
12.11.2009 U nové verze Kompasu3 rozšířena funkce "Výběr schodných objektů" - umožňuje nastavit výběr podle hodnot 3 grafických či negrafických sloupců
15.10.2009 Aplikace pasportu komunikací pro Kompas3 přizpůsobena pro evidenci zimní údržby chodníků ve smyslu nové zákonné úpravy
25.09.2009 U Nové verze Kompasu3 rozšířena funkce "Naplň sloupec" o možnost náhrady znakového řetězce a odstranění diakritiky
10.08.2009 V Neratovicích jsme dokončili jsme další projekt v oblasti pasportizace a inventarizace městské zeleně
11.05.2009 Pro město Děčín jsme dokončili revizi a aktualizaci adresních bodů (čísel popisných) včetně alikačního prostředí v Kompasu3
08.04.2009 V prohlížečce KEN4 upravena funkce pro vyvolání informací o parcele z webu ČÚZK podle souřadnic v mapovém okně
31.01.2009 V rámci spolupráce s firmou 2W Radio jsme rozšířili funkčnost účelové aplikace pro obecní policii
01.11.2008 Ve formě sponzorského daru jsme poskytli GIS Kompas3 pro výukové účely Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem
15.10.2008 GIS tepelných zařízení pro společnost DALKIA v Ústí nad Labem jsme rozšíli o webové rozhraní s pomocí MKCMapServeru
20.09.2008 Rozšíření funkčnosti Kompasu3 o import dat registru obyvatel - ve spojení s aplikační databází ISKN je možné propojit budovy v katastrální mapě s osobami, které v nich bydlí (lokalizace obyvatel podle bydliště v mapě)
01.08.2008 Dokončili jsme vývoj aplikace Mobiliář pro Kompas3 (evidence odpadkových košů, kontajnerů na odpad, laviček, dětských hřišť, zastávek, apod.)
25.07.2008 Import katastrálního formátu VFK rozšířen o zpracování tzv. definičních bodů parcel a budov (tato data lze využít u území bez plnohodnotné digitalizace katastrální mapy - po provázání z negrafickými údaji lze parcely a budovy) lokalizovat v mapě
31.05.2008 Dokončili jsme práce na GIS pro firmu ASEKOL (systém pro evidenci, sběr a svoz elektroodpadu)
25.05.2008 Rozšíření funkčnosti Kompasu3 o tvorbu kartodiagramů
10.05.2008 Zahájili jsme práce na dalším významném projektu v oblasti paspotů - zpracování podrobného pasportu města Liberce
01.06.2007

Napsali v tisku "Není pasport jako pasport". Zdroj měsíčník Moderní obec 06/2007.

10.01.2007

Kompas 3.1.0.13 (nová funkce pro připojování rastrů do mapy na 2 body včetně možnosti jejich otočení)

01.12.2006

Uzavřeli jsme smlouvu na dodávku provozního grafického informačního systému pro Městskou policii Ústí nad Labem

30.10.2006

Rozšíření aplikace pasportu komunikací o přeřazování grafických prvků úseku (vozovky, chodníky) k jiným úsekům

27.10.2006

Rozšíření aplikace veřejného osvětlení o parametry zemění včetně příslušného znázornění v grafice

10.10.2006

Dokončili jsme cizojazičnou lokalizaci našeho webového serveru MKCMapServer 1.0

22.09.2006

Kompas 3.1.0.8 (nová funkce Kopie okna, rozšíření o statistiku počtu záznamů ve Správci tabulek)

10.08.2006

Zahájili jsme práce na pasportizaci veřejné zeleně města Nový Bor

31.07.2006

MKCMapServer rozšířen o podporu webových mapových služeb (WMS)

20.07.2006

Zahájili jsme datové práce na zpracování pasportu zeleně a pasportu veřejného osvětlení v Roudnici nad Labem

10.07.2006

Dokončili jsme vývoj aplikace Pasport zeleně (evidence zeleně, správa a údržba zeleně jako nová aplikační databáze pro Kompas3)

29.06.2006

Kompas 3.1.0.3 (rozšíření ukládání mapy o formáty GIF a PNG, možnost načtení seznamu WMS připojení z externího souboru, import tzv. alternativní tabulky parcel při propojení grafiky s daty ISKN rozšířen o parcely PZE)

29.06.2006

Nová verze KEN 4.1 (podpora WMS včetně WMS Info, tvorba mapových popisků, rozšíření ukládání mapy o formáty GIF a PNG, úprava lišty pro přepínání modulů, nad polem filtračního řádku lze přímo vyvolat seznam hodnot daného sloupce)

29.06.2006

Dokončili jsme významnou zakázku pro klienta z komerční sféry – Správa developerských projektů pro Audit Alliance spol. s r.o.

27.06.2006

Realizovali jsme dodávku programového vybavení a metodiky na zpracování pasportu veřejného osvětlení pro Technické služby Děčín, a.s.

15.06.2006

Kompas 3.1.0.2 (rozšíření webových mapových služeb o podporu WMS Info – negrafické informace k objektům v mapě, možnost konfigurovat proxy pro připojení WMS)

06.06.2006

Nová verze Kompas 3.1 (podpora webových mapových služeb - WMS, datová pumpa – kopírování obsahu mezi tabulkami, možnosti vyvolání formuláře bezprostředně po vytvoření uživatelského objektu, import DGN zohledňuje tzv. jednotky a podporuje 3D soubory

20.04.2006

Zahájili jsme datové práce na zpracování pasportu komunikací v Děčíně