Tvorba aplikací

Pro některé potřeby stačí k zajištění požadované úlohy vytvoření jedné grafické vrstvy s připojenými popisnými informacemi. To si zpravidla může provést každý uživatel sám.

Ve většině případů ale nelze řešení dané záležitosti v GIS zajistit takto jednoduše, protože datový model příslušné agendy vyžaduje více datových struktur (vrstev, tabulek) se vzájemnými vztahy a vazbami.

V těchto případech mluvíme o uživatelském prostředí, které se realizuje návrhem tzv. aplikačního modulu nebo aplikační databáze.

Program Kompas, který je naším nosným produktem, disponuje možnostmi, jak velmi snadno a levně vytvářet aplikační prostředí podle unikátních potřeb každého uživatele.

Nabízíme tedy pomoc s přípravou řešení jakékoliv specifické agendy v GIS, a to od základní analýzy až po komplexní návrh, přípravu a implementaci aplikačních modulů.

Jako příklad můžeme uvést alespoň 2 konkrétní řešení věcně velmi odlišných problematik.

Evidence smluvních vztahů

 • Stěžejním smyslem aplikačního modulu Smlouvy je, aby pro vlastníka pozemků, typicky obec, byla k dispozici přehledná grafická evidence různých typů smluvních vztahů k jednotlivým pozemkům v jeho vlastnictví
 • Agendu evidence smluvních vztahů lze v principu řešit mnoha způsoby s různou úrovní provázanosti a digitalizace dat
 • Jedině řešení prostřednictvím GIS aplikace však umožní ke smlouvám současně vést grafické (plošné objekty smluv nad katastrální mapou) i negrafické údaje (typ, označení, doba trvání, smluvní subjekty, apod…) a získat tak kompletní nástroj pro řešení této agendy
 • Lze evidovat nejrůznější typy smluv dle potřeb jednotlivých zákazníků (nájemní smlouvy, výpůjční smlouvy, smlouvy o budoucích věcných břemenech, apod…)

Aplikační modul Kompas 5: Smlouvy


 • Jako programové prostředí pro aplikaci slouží program Kompas5, který je univerzálním nástrojem se širokou paletou možností a funkcí pro práci s grafickými i popisnými daty
 • Kompas5 umožňuje v popisných datech snadno filtrovat, vyhledávat a následně je zobrazovat v mapě
 • Pro modul Smlouvy jsme připravili sadu formulářů a tematických zobrazení pro snazší práci a lepší přehlednost, další lze připravit na míru konkrétnímu zákazníkovi
 • V aplikaci je možné přidávat poznámky formou popisku, který se zobrazí přímo v mapě

Analýza vlastnictví honebních pozemků

 • Jde o specifickou problematiku, která vychází ze speciálního předpisu v oblasti myslivosti (zák. č. 449/2001Sb.)
 • Související agendu v tzv. přenesené působnosti v prvním stupni provádějí příslušné úřady ORP
 • Na úrovni krajů je potom řešen druhý stupeň této agendy
 • V principu jde o potřebu operativního vytváření výstupů – přehledů majetku honebních pozemků v jednotlivých honitbách
 • Agendu správy honiteb lze kvalitně řešit pouze v prostředí GIS, protože honební pozemky jsou definovány grafickými souvislostmi (zastavěné území, hranice honiteb, vzájemné návaznosti pozemků)

Aplikační modul Kompas 5: Honitby


 • Podmínkou pro generování potřebných výstupů je nashromáždění a předchozí příprava vstupních dat
 • Vstupní data lze připravit například následujícím postupem:
  • vytěžení dat potřebných dat z katastru nemovitostí (parcely, vlastnické vztahy)
  • určení přesných hranic honitby (po lomových bodech parcel)
  • stanovení honebních pozemků (kritéria ze zákona, omezení zastavěným územím, apod.)
  • odlišení majetku členů honebních společenstev od ostatních vlastníků

Inženýrské sítě

Vlastníci a správci technické infrastruktury, kam patří také inženýrské sítě, se v současnosti neobejdou bez využití grafických informačních systémů. Základním principem je grafické znázornění v potřebné přesnosti, často ve formě geodetického zaměření.

Důležitou součástí příslušných informačních systémů je ale také evidence technických informací včetně provozních údajů a údržby. V tomto smyslu je řešení podmíněno aplikací v prostředí GIS.

Na základě konkrétních požadavků jsme schopni vytvářet speciální aplikace GIS, které zajišťují evidenci a správu inženýrských sítí různého typu.

Kromě standardních typů této infrastruktury (vodovody, kanalizace, plyn, energetika, apod.) existují i na úrovni měst různé další sítě, které je vhodné spravovat prostřednictvím GIS (datové sítě, kamerové systémy, veřejný rozhlas, apod.).

Disponujeme potřebnými nástroji a zkušenostmi tak, že jsme schopni realizovat libovolný systém pro evidenci technické infrastruktury podle konkrétních požadavků.