Tvorba aplikací

Pro některé potřeby stačí k zajištění požadované úlohy vytvoření jedné grafické vrstvy s připojenými popisnými informacemi. To si zpravidla může provést každý uživatel sám.

Ve většině případů ale nelze řešení dané záležitosti v GIS zajistit takto jednoduše, protože datový model příslušné agendy vyžaduje více datových struktur (vrstev, tabulek) se vzájemnými vztahy a vazbami.

V těchto případech mluvíme o uživatelském prostředí, které se realizuje návrhem tzv. aplikačního modulu nebo aplikační databáze.

Program Kompas, který je naším nosným produktem, disponuje možnostmi, jak velmi snadno a levně vytvářet aplikační prostředí podle unikátních potřeb každého uživatele.

Nabízíme tedy pomoc s přípravou řešení jakékoliv specifické agendy v GIS, a to od základní analýzy až po komplexní návrh, přípravu a implementaci aplikačních modulů.

Jako příklad můžeme uvést alespoň 2 konkrétní řešení věcně velmi odlišných problematik.

Honitby

Jde o specifickou problematiku, která vychází ze speciálního předpisu v oblasti myslivosti (zák. č. 449/2001Sb.). Související agendu v tzv. přenesené působnosti v prvním stupni provádějí příslušné úřady ORP. Na úrovni krajů je potom řešen druhý stupeň této agendy.

V principu jde potřebu operativního vytváření výstupů – přehledů majetku honebních pozemků v jednotlivých honitbách.

To lze kvalitně řešit pouze v prostředí GIS, protože honební pozemky jsou definovány grafickými souvislostmi (zastavěné území, hranice honiteb, vzájemné návaznosti pozemků).

Pro generování potřebných výstupů jsou potřeba data, která se získají např. tímto postupem:

  • zpracování katastru nemovitostí (parcely, vlastnické vztahy)
  • určení přesných hranic honitby (po lomových bodech parcel)
  • stanovení honebních pozemků (kriteria ze zákona, omezení zastavěným územím, apod.)
  • odlišení majetku členů honebních společenstev od ostatních vlastníků

Možnosti a funkce programu Kompas 5, pro který je aplikace vytvořena, dovolují snadnou modifikaci tématických map, tiskových sestav a připravených dotazů.

Uplatnění aplikace je vhodné především v situacích, kdy je nutné posoudit a rozhodnout o konkrétních návrzích zúčastněných subjektů.

Leták

Inženýrské sítě

Vlastníci a správci technické infrastruktury, kam patří také inženýrské sítě, se v současnosti neobejdou bez využití grafických informačních systémů. Základním principem je grafické znázornění v potřebné přesnosti, často ve formě geodetického zaměření.

Důležitou součástí příslušných informačních systémů je ale také evidence technických informací včetně provozních údajů a údržby. V tomto smyslu je řešení podmíněno aplikací v prostředí GIS.

Na základě konkrétních požadavků jsme schopni vytvářet speciální aplikace GIS, které zajišťují evidenci a správu inženýrských sítí různého typu.

Kromě standardních typů této infrastruktury (vodovody, kanalizace, plyn, energetika, apod.) existují i na úrovni měst různé další sítě, které je vhodné spravovat prostřednictvím GIS (datové sítě, kamerové systémy, veřejný rozhlas, apod.).

Disponujeme potřebnými nástroji a zkušenostmi tak, že jsme schopni realizovat libovolný systém pro evidenci technické infrastruktury podle konkrétních požadavků.