Digitální technická mapa kraje

Technické mapy jsou důležitým datovým podkladem pro celou řadu odborných činností ve veřejné správě i soukromém sektoru.

Zákonem č. 47/2020 Sb. byla novelou zákona o zeměměřictví uložena krajům povinnost vybudovat do 30. června 2024 DTM krajů.

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) má stejným předpisem uloženo vybudovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude pro krajské DTM a jejich uživatele zajišťovat služby.

Novelou zákona také byly uloženy povinnosti obcím a dalším subjektům.

Vyhláška 393/2020 Sb. je dalším předpisem, který upravuje DTM krajů, zabývá se zejména popisem struktury a obsahu digitální technické mapy kraje.

Role obcí v systému DTM krajů


GIS Kompas5, nosný produkt naší společnosti, umožňuje oboustrannou komunikaci a předávání dat se systémem DTM krajů v novém výměnném formátu JVF.

Postavení obcí v systému DTM krajů je zejména z pohledu vlastníka dopravní a technické infrastruktury. Těm zákon ukládá tzv. roli Editora s povinností editace údajů o aktuálním stavu infrastruktury ve vlastnictví obce přímo do DTM příslušného kraje.

V případě zájmu za obce převezmeme, na základě smluvního vztahu, roli Editora. Tato služba zahrnuje konsolidaci existujících dat, jejich přípravu pro prvotní plnění do DTM kraje (pokud ještě neproběhlo) a poté editaci v případě realizace nových staveb či rekonstrukcí infrastruktury.

Pokud obec nedisponuje dostatečně kvalitními daty pro prvotní plnění do DTM kraje, nabízíme také zpracování nových či aktualizace již existujících pasportů majetku.

Základní popis služeb


Obcím nabízíme v souvislosti s DTM krajů následující služby:

  • Smluvní převzetí role Editora za obce při plnění povinností vyplývajících z 47/2020 Sb. a 393/2020 Sb.
      
  • Konzultace připravenosti obce na DTM krajů z hlediska datových podkladů
      
  • Konsolidace a příprava existujících dat pro splnění požadavků pro plnění do DTM kraje
      
  • Zpracování nových a aktualizace stávajících pasportů majetku