Pasportizace místních komunikací

 • Pasport místních komunikací je dokument, jehož základní rámec určuje silniční zákon (zák. č. 13/1997 Sb.)
 • Spolu s dalším příslušenstvím komunikací (dopravní značení, mosty, odvodnění, opěrné zdi, apod.) představuje nejsložitější komunální pasportní agendu
 • Silniční zákon nestanovuje přesnou podobu dokumentu, proto mohou mít pasporty různých zpracovatelů rozdílnou formu a využitelnost
 • Společnost MK Consult standardně provádí nejvyšší kvalitu pasportizace místních komunikací, tj. plošně zpracované prvky komunikací (vozovky, chodníky, cyklostezky) obsahující kromě ploch také spojitý síťový model
 • Pasportizace příslušenství komunikací je zpracována formou realistické detailní grafické reprezentace objektů, například svislé dopravní značení je zobrazeno jako miniatury skutečných značek

Aplikační modul Kompas 5: Komunikace


 • Obsahuje grafický číselník svislého i vodorovného dopravního značení pro snadnou aktualizaci pasportu
 • Snadný výběr všech souvisejících objektů prostřednictvím provázání základních tabulek, např. výběr všech vpustí na komunikaci
 • Snadno lze generovat připravené soustavy jako Pasportní list komunikace nebo Sumarizace komunikací za město, atp…
 • Neomezené možnosti tvorby nových sestav pomocí integrovaného nástroje
 • Využít lze připravená grafická témata a automaticky generované legendy, či snadno připravit libovolná nová témata
 • Pomocí témat lze například plánovat pořadí a technologii výkonu zimní údržby jednotlivých komunikací
 • Přímo v mapě je možné zobrazit libovolné další uživatelské vrstvy – geodetická zaměření, územní plány, studie, apod…
 • Široká paleta přednastavených webových služeb WMS, WMTS a SlippyMap (ČÚZK, Cenia, Mapy.cz, apod…)

Pasportizace veřejného osvětlení

 • Pasportizace veřejného osvětlení (VO) představuje specializovanou technickou záležitost, která se týká především subjektů, které přímo zajišťují správu a údržbu tohoto zařízení (technické služby, apod.)
 • Zpracování pasportu VO jak jej standardně provádíme je zaměřeno i na zachycení detailů v zapojení vedení (tedy nikoliv ouhé zakreslení kabelovéých tras)
 • Při pasportizaci využíváme veškeré dostupné zdroje – mapová data, geodetická zaměření, provozní dokumentace, opř. radiolokalizační technologie
 • Pasportizace VO spočívá v podrobném místním šetření, vyhledání všech svítidel, rozvaděčů a dalších nadzemních částí systému
 • Po zpracování těchto podkladů do digitální mapy včetně popisných informací následuje nejsložitější část díla – propojení všech svítidel a rozvaděčů vedením podle skutečného zapojení

Aplikační modul Kompas 5: Osvětlení


 • Přehledné formuláře pro svítidla, rozvaděče i vedení včetně možnosti vkládání přílohy (fotodokumentace, revize, apod.)
 • Rychlý výběr všech souvisejících objektů prostřednictvím provázání základních tabulek, např. výběr všech svítidel napájených z konkrétního rozvaděče
 • Snadné generování připravených sestav jako je Přehled spotřeby nebo Sumarizace VO za město, atp…
 • Častěji vyplňované údaje lze snadno přidávat do číselníku pro jejich budoucí okamžité použití
 • Neomezené možnosti tvorby nových sestav pomocí integrovaného nástroje
 • Využít lze připravená grafická témata a automaticky generované legendy, či snadno připravit libovolná nová témata
 • Přímo v mapě je možné zobrazit libovolné další uživatelské vrstvy – geodetická zaměření, územní plány, studie, apod…
 • Široká paleta přednastavených webových služeb WMS, WMTS a SlippyMap (ČÚZK, Cenia, Mapy.cz, apod…)

Pasportizace městského mobiliáře

 • Mobiliář představuje poměrně pestrou škálu drobných prvků, které jsou nedílnou součástí veřejného prostoru – odpadkové koše, lavičky, stojany na kola, zastávky MHD, dětská hřiště, stojany na kola, kontejnery na separovaný odpad, apod.
 • Pasportizace mobiliáře v GIS sice nevyžaduje žádnou speciální technickou erudici nebo kvalifikaci, ale opírá se o nutnost pečlivého místního šetření, aby pasport obsahoval 100% předmětného majetku.
 • Vymezení mobiliáře z hlediska druhu evidovaných prvků je záležitostí individuálního rozhodnutí a domluvy.
 • Kromě standardních součástí mobiliáře je ve stejné aplikaci možno řešit i jiná zařízení v rámci městského prostoru – např. umělecká díla, vodní prvky, veřejný rozhlas, orientační systém nebo informační tabule.

Aplikační modul Kompas 5: Mobiliář


 • Obsahuje připravené přehledné formuláře pro základní typy městského mobiliáře
 • Snadné vyhledávání a filtrování v tabulkách pomocí integrovaného filtračního řádku a následné zobrazení v mapě
 • Snadno lze generovat připravené sestavy jako je Sumarizace mobiliáře za město, atp…
 • Neomezené možnosti tvorby nových sestav pomocí integrovaného nástroje ReportBuilder
 • Připravit lze rozmanitá grafická témata a z nich automaticky generovat legendy mapy
 • Přímo v mapě je možné zobrazit libovolné další uživatelské vrstvy – geodetická zaměření, územní plány, studie, apod…
 • Široká paleta přednastavených webových služeb WMS, WMTS a SlippyMap (ČÚZK, Cenia, Mapy.cz, apod…)
 • Pokročilé nástroje pro tisk (obsah mapového okna / tiskový výřez) i přímo do PDF dokumentu, jednoduchý export tabulek do .xls využitelném v MS Excel

Pasportizace hřbitova

 • Digitální pasport hřbitova slouží k efektivní správě hrobových míst a další agendě spojené s provozem hřbitova
 • Pasportizace vždy vychází z podrobného terénního šetření při kterém zmapujeme, zaměříme a zakreslíme polohy a rozměry jednotlivých hrobových míst
 • Základním principem pasportizace je zpracování všech hrobových míst podle skutečného aktuálního stavu včetně pořízení fotodokumentace a dalších popisných informací (typ, stav, apod.)
 • Důležitým krokem při stavbě celého systému je využití existujících dat o hrobech, zemřelých, nájemcích a nájemních smlouvách
 • Propojení grafické reprezentace skutečné polohy a rozměrů hrobových míst v mapě s popisnými informacemi z hrobových knih a dalších dostupných dat umožní vést agendu pohřebnictví, efektivně, přehledně a s omezeným prostorem pro chyby (duplicity, nepřesnosti, apod.)

Aplikační modul Kompas 5: Pohřebnictví


 • Jednoduchá editace hrobových míst (HM) nad digitální mapou a s přehlednými formuláři pro snadnou aktualizaci pasportu
 • Pokrývá kompletní evidenci zemřelých pro jednotlivá HM i evidenci nájemců a smluv včetně historie
 • Všechny tabulky jsou vzájemně propojeny pro snadné vyhledávání či filtrování záznamů a jejich zobrazování v mapě
 • Generování nájemních smluv včetně automatického výpočtu ceny nájemného (z plochy HM) a dalších dokumentů (upozornění, výzvy, apod.)
 • Generování připravených dotazů a sestav jako je Karta hrobového místa či Hrobová kniha obsahující vybrané záznamy
 • Pokročilé nástroje pro tisk (obsah mapového okna / tiskový výřez) i přímo do PDF dokumentu, jednoduchý export tabulek do .xls využitelném v MS Excel
 • Široké možnosti nastavení zobrazení mapy, grafických témat a popisů objektů

Pasportizace veřejné zeleně

 • Veřejná zeleň je významným typem komunálního majetku, který je díky svému rozsahu je mimořádně vhodný pro zpracování v digitální podobě prostřednictvím GIS
 • Pasportizace a inventarizace zeleně jsou významnými podklady pro plánování a projektování údržby, úprav a rozvoje veřejné zeleně
 • Náš digitální pasport zeleně vždy vychází z podrobného terénního šetření při kterém zmapujeme prvky zeleně (stromy, stromořadí, živé ploty, keře, trávníky, záhony, apod.) a u každého prvku zaznamenáme vybrané popisné informace (typ, taxon, lokalita, výška, průměr koruny/kmene, stáří, apod…)
 • Zpracování pasportu zeleně provádíme v různé podrobnosti a rozsahu dle přání zákazníka, základní pasport zeleně může být doplněný o inventarizaci zeleně či plán pěstební péče

Aplikační modul Kompas 5: Zeleň


 • Propracovaná, věrohodná grafika prvků zeleně a důmyslně navržená struktura databáze usnadňuje uživateli práci s pasportem
 • Pro aplikační modul Zeleň jsme připravili integrovaný herbář obsahující více než 4 000 taxonů rostlin
 • Modul umožňuje snadnou evidenci výkonů údržby a evidenci provozních nákladů, díky čemuž lze efektivněji plánovat údržbu zeleně, její rozvoj a investice
 • Promyšlené propojení tabulek databáze umožňuje v datech snadno vyhledávat či je filtrovat a vybraná data následně lokalizovat v mapě
 • Prvky zeleně v pasportu lze rozčlenit na jednotlivé lokality podle zadaných kritérií (přístupné veřejnosti, režim údržby, atp…)
 • Pomocí předem připravených dotazů a sestav lze generovat širokou paletu statistických údajů jako např. Součet ploch zeleně za jednotlivé lokality/katastry nebo Sumarizace nákladů podle typu úkonu údržby a mnoho dalších

Pasportizace vodovodů a kanalizací

 • Povinnost vést evidenci (včetně polohového umístění) vodovodu a kanalizace vyplívá pro vlastníky technické infrastruktury ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon, § 161)
 • Digitální pasport vodovodů a kanalizací poskytuje jejich vlastníkům detailní přehled o provozovaném majetku, usnadňuje tak jejich efektivní provoz a plánování údržby a rozvoje
 • Podrobný přehled o vlastnických vztazích na trasách vodovodů a kanalizací, technické specifikaci a stavu jednotlivých úseků, plánu údržby a rozvoje sítě
 • Z digitálního pasportu lze snadno generovat výpisy (Sestavy), které bývají povinnou přílohou k žádostem o dotace na rekonstrukci či výstavbu
 • Pasportizace probíhá kombinací terénního šetření včetně geodetického zaměření prvků a použití stávajících dostupných dokumentů a zaměření 

Aplikační moduly Kompas 5: Vodovody a Kanalizace


 • Jednoduchá editace všech prvků pasportu nad digitální mapou a s přehlednými formuláři pro snadnou aktualizaci pasportu
 • Pokrývá kompletní evidenci vodovodní a kanalizační sítě a všech jejich prvků, s možností vedení provozních nákladů včetně historie
 • Všechny tabulky jsou vzájemně propojeny pro snadné vyhledávání či filtrování záznamů a jejich zobrazování v mapě
 • Umožňuje připojení široké škály uživatelských dat v nejrůznějších formátech jako jsou geodetická zaměření, další pasporty, územní plán, apod.
 • Generování připravených tiskových sestav jako je Sumarizace vodovodu a Sumarizace kanalizace
 • Pokročilé nástroje pro analýzu dat a tisk (obsah mapového okna / tiskový výřez) i přímo do PDF dokumentu, jednoduchý export tabulek do .xls využitelném v MS Excel
 • Široké možnosti nastavení zobrazení mapy, grafických témat a popisů objektů

KEN5 - Katastrální evidence nemovitostí

 • KEN 5 (Katastrální evidence nemovitostí) je speciální aplikační modul pro práci s daty Katastru nemovitostí (ISKN), plně integrován do Kompas 5 a nevyžaduje další aplikace
 • Obsahuje pokročilé nástroje pro práci s veškerými daty ISKN uloženými v grafické databázi včetně kompletních popisných informací Oprávněných subjektů
 • Možnost přidání širokého spektra uživatelských dat (pasporty, ÚP, zaměření, atp…) a webových mapových služeb (WMS, WMTS, SlippyMap)
 • Je přímo napojen na webové služby ČÚZK – Nahlížení do KN, Webové služby dálkového přístupu, přímé generování oficiálních výstupů a sestav (LV, apod.) jako přes webové rozhraní CzechPoint
 • Nabízí možnosti širokého individuálního nastavení rozhraní podle preferencí každého uživatele

Aplikační modul Kompas 5: KEN5


 • Využití služby Panorama portálu mapy.cz přímo v mapovém okně programu s využitím integrovaného webového prohlížeče
 • Plnohodnotné funkce programu Kompas 5 jako je grafická analýza, editace, importy / exporty, pokročilé možnosti tisku
 • Veškerá data včetně rastrů uložena v jediném databázovém souboru
 • Generování výpisů LV (i částečných) nad libovolnou množinou vybraných parcel
 • Pokročilé zobrazovací nástroje – tematické mapy, popisky a další možnosti nastavení zobrazení
 • Několik režimů pro zobrazování vybraných dat (automatické centrování na vybrané objekty, výběr filtrem v tabulce, apod.)
 • Pohodlné vyhledávání v datech ISKN pomocí Modulu KEN5 obsahujícího Master tabulku (všechny záznamy) a Detail tabulku (všechny záznamy spojené s výběrem v Master tabulce)
 • Rozsáhlé možnosti pro vyhledávání a filtrování záznamů v tabulkách a následné zobrazování v mapě
 • Jednoduchý a rychlý export vybraných grafických (PDF, jpg, png, …) i tabulkových dat (PDF, xml, xls, …)
 • Možnost práce s širokou škálou dalších uživatelských dat (územní plán, majetkové evidence – pasporty, geodetická zaměření, atp…)