Kompas 3

Základní charakteristika

 • Kompas 3 je univerzální geografický informační systém s možností provozu účelových aplikací
 • jedná se o databázový grafický program se zobrazovacími, editačními a analytickými vlastnostmi obecného GIS.
 • Správa dat prostřednictvím databázového serveru Firebird, síťový přenos pomocí protokolů TCP/IP
 • Podpora 11 druhů grafických objektů (bod/symbol, Bbod/symbol, lomená čára, Blomená čára, B2lomená čára, B3lomená čára, plocha, Bplocha, obrázek, Bobrázek, text)
 • Datový model založen na struktuře databáze / tabulka (vrstva) s univerzálností ve vztahu ke grafickým objektům (různé typy objektů v 1 tabulce), nastavení prostředí pomocí projektu
 • Možnost dodavatelské tvorby účelových aplikací podle konkrétních požadavků zákazníka včetně návrhu dynamických formulářů, účelových funkcí, sestav, tématických zobrazení, atd. (aplikace je definována šablonou databáze, která je ovládána vlastním programem)
 • Použitelnost grafických dat pravoúhlé souřadné soustavy (S-JTSK)

 

Leták

Přehled hlavních funkcí Kompas 3

 • Import vektorových dat CAD (DGN) a GIS (MIF, SHP), import evidence nemovitostí (VFK nebo DBF+ grafika)
 • Import rastrových dat (bmp, ipg, tif, GIF, PNG, EMF + WMF), import ÚIR-ADR, import geodetických souřadnic
 • Export do GIS (MIF, SHP), export do CAD (DGN), export datových tabulek včetně grafiky do databáze (DB, DBF)
 • Export atributových tabulek (včetně výběrů) do XLS, DOC, HTML, TXT…
 • Uložení mapového okna (JPEG, BMP, GIF, PNG, WMF)
 • Export sestav (JPEG, BMP, PNG, GIF, CSV, XLS, PDF, TXT, HTML)
 • Zobrazovací nástroje grafického náhledu (mapy), možnost současného zobrazení neomezeného počtu mapových oken s možností kombinace vrstev (datových tabulek) ze všech přípojených databází
 • Nástroje pro správu datových tabulek (návrh a úprava struktury)
 • Sofistikované ovládání zobrazení grafických vrstev, podpora WMS (webové mapové služby)
 • Editační grafické nástroje, snap, práce s body, editace násobných čar a ploch
 • Možnost editace a připojování příloh ke všem typům objektů (jakékoliv soubory včetně URL, možnost ukládání příloh do databáze)
 • Obecné nástroje grafické analýzy pomocí tzv. bufferu (vyhodnocování okolí, průniky objektů., řezání objektů, atd.)
 • Kopírování objektů, konverze mezi různými typy grafických objektů
 • Univerzální nástroj pro zobrazení popisů grafických objektů (popis vlastním atributem objektu nebo pomocí SQL dotazu atributem jiné tabulky)
 • Přehledná práce s formuláři a tabulkami , třídící a vyhledávácí funkce, efektivní filtry pro výběr požadovaných údajů podle zadání
 • Uživatelské příprava tématických map (zobrazení podle vybraných hodnot atributů nebo SQL příkazu)
 • Tisk mapového okna, tisk v měřítku, export náhledu, tvorba mapové legendy
 • Pracovní prostředí lze jednoduše konzervovat do aplikačního režimu s jednoznačným ovládáním
 • Nástroj pro nastavení uživatelských práv v případě síťového nasazení, individuální natavení uživatelského rozhraní na jednotlivých pracovištích

Příklady aplikačních modulů (samostatné databáze připojitelné do prostředí programu) :

Pasport a správa místních komunikací

 • Propracované řešení klíčové komunální agendy – zohledňuje související předpisy a zásady
 • Síť komunikací realizována formou provázané, strukturované plošné sítě speciálních grafických objektů (orientované plochy s osou – tzv. B2 a B3 lomené čáry)
 • Evidence graficky věrného svislého a vodorovného dopravního značení
 • Evidence vpustí, mostů a veškerého příslušenství
 • Provozní funkce – opravy, údržba, ekonomika, záruční lhůty, atd.)
 • Účelové sestavy a speciální výstupy, možnost analýzy
 • Možnost rozšíření o tzv. diagnostiku technického stavu – podrobné posouzení poruch podle platných pravidel, zohlednění podzemních sítí, návrh a ocenění oprav

 

Leták

 

Pasport veřejného osvětlení a SSZ

 • Účelové řešení navržené podle potřeb správců veřejného osvětlení
 • Evidence ve třech základních grafických vrstvách (rozvaděče, vedení, svítidla)
 • Možnost evidence údržby, oprav, spotřeby energie, atd.
 • Sumární sestavy, účelové funkce (např. znázornění napájení mezi rozvaděči a svítidly)
 • Kromě vlastního osvětlení lze zpracovat zařízení SSZ (silniční světelná signalizace) – návěstidla, napájecí i ovládací vedení, řadiče

 

Leták

 

Evidence nemovitostí (ISKN)

 • Import katastrálních dat z tzv. nového výměnného formátu (VFK)
 • Bezprostřední zpracování všech datových struktur ISKN, plnohodnotná grafika (plošné parcely, budovy, BPEJ)
 • Tématická grafická zobrazení podle hodnot atributů (druh pozemku, využití pozemku, vlastnictví, využití budov, atd.)
 • Možnost propojení negrafických dat s externí grafikou (na katastrech, kde není zpracována digitalizace ve formě DKM)
 • Přístup k veškerým datovým tabulkám, rychlé vyhledávání, filtrace, export

 

Evidence nemovitostí (DBF + grafika)

 • Import dat katastru nemovitostí ve starším tvaru (tabulky DBF + samostatná grafika)
 • Tématická grafická zobrazení podle hodnot atributů (druh pozemku, využití pozemku, vlastnictví, využití budov, atd.)

 

Pasport zeleně

 • Propracované řešení pro evidenci a správu veškerých prvků zeleně včetně příslušenství, městského mobiliáře a souvisejícího majetku (vodní prvky, lavičky, odpadkové koše, pítka, houpačky, apod.)
 • Věrné grafické zobrazení plošných a bodových prvků zeleně (souvislé porosty – lesy, trávníky, záhony, keřové skupiny, samostatné stromy, keře, apod.)
 • Evidence a vyhodnocování údržby, využití ceníků pro výpočet nákladů
 • Pomocné tabulky a číselníky (herbář, seznam úkonů, atd.). účelové sestavy

 

Leták

 

Pasport kanalizace

 • Systém pro evidenci a správu městských kanalizačních stok a odvodňovacích systémů
 • Dvě základní grafické vrstvy nad mapou (stoky a šachty), tématické zobrazení podle vybraných atributů
 • Možnost evidence údržby a oprav včetně financí

 

Leták

 

Čištění komunikací

 • Účelové řešení pro organizace zajišťující strojní čištění komunikací pomocí příslušných mechanismů (tzv. samosběry, kropící vozy, apod.)
 • Evidence směn, pracovních okruhů, jednotlivých pojezdů a souvisejících údajů
 • Možno navázat na síť komunikací pasportu nebo pracovat se samostatnou čárovou sítí s možností její editace
 • Sumarizační sestavy a účelové výstupy

 

Leták

 

Evidence městského mobiliáře

Leták

 

Evidence hrobových míst

Leták

 

Evidence vodovodů

Leták

 

Evidence památek

Leták

Galerie náhledů z aplikace Kompas 3

Všechny aplikační moduly se vyznačují jednoznačným ovládáním, připravenými funkcemi, účelovými sestavami; obecné editační a analytické možnosti Kompasu 3.0 zůstávají provozem aplikací nedotčeny. K každému záznamu (objektu) v jednotlivých aplikacích je možné připojovat tzv. přílohy (dokumentace, fotografie, video, doklady, apod.) V rámci otevřeného projektu je možné současně používat více aplikačních databází, v případě síťového nasazení lze nastavit přístupová práva pro jednotlivé uživatele.


Program Kompas3 je standardně dodáván formou instalace u finálního uživatele, a to včetně připravených mapových podkladů, dohodnutého rozsahu odborně zpracovaných dat a základního školení obsluhy.