Pasportizace (původní)

Nosnou činností naší firmy je poskytování komplexních řešení v oblasti pasportizace komunálního majetku prostřednictvím GIS.

Pasportizace v užším slova smyslu znamená pořizování grafických (mapových) a popisných informací podle skutečnosti na základě místního šetření a měření v terénu. Doprovodným zdrojem informací pro zpracování je souvisejí dokumentace všeho druhu (zaměření, výkresy, provozní doklady, ústní informace).

Cílem tedy je, aby byl veškerý majetek obce v dané oblasti (komunikace, dopravní značení, veřejné osvětlení, zeleň, mobiliář, apod.) veden v aplikačním prostředí GIS.

U pasportizace nejde primárně o přesnost zpracované grafiky, ale o úplnost a správnost obsahu. Jako podklad pro zpracování jsou často využívány velmi rozdílné zdroje, např. geodetická zaměření nebo naopak nepřesné, orientační zákresy. Důležité ale je, že majetek je zpracován kompletně, přičemž informace o přesnosti (zdroji) zakreslení je uvedena jako jeden z popisných atributů.

Pasport komunikací

Pasport komunikací je dokument, jehož základní rámec určuje silniční zákon (zák. č.13/1997 Sb.).

Vlastní stavby komunikací, které jsou předmětem evidence, představují včetně svých součástí a příslušenství (dopravní značení, mosty, odvodnění, opěrné zdi, atd.) nejsložitější komunální pasportní agendu.

Data pasportu komunikací mohou být zpracována velmi různorodým způsobem a formou.

Naše společnost provádí standardně tu nejvyšší možnou kvalitu pasportu, tj. plošně zpracované prvky (vozovky, chodníky, prostranství, pěšiny, apod.) včetně veškerých detailů a příslušenství.

Zpracování je postaveno na měření a podrobném sběru dat v terénu s využitím veškerých mapových dat (mapa KN, ortofotomapa, geodetická zaměření).

Kromě samotných dat je pro využití pasportu klíčový speciální aplikační modul programu Kompas, ve kterém data zpracováváme a poskytujeme. Kromě samotné evidenční role pasportu klademe důraz na maximální využití systému pro výkon státní správy a samosprávy, tedy včetně provozních záležitostí, údržby, apod.

Mnohaleté zkušenosti, propracovaná metodika a unikátní aplikační řešení z nás dělají přední odborníky v této problematice.

Přesnou formu a podrobnost zpracování včetně možného využití existujících dat přizpůsobujeme potřebám každého zákazníka.

Leták

Pasportizace veřejného osvětlení

Systém veřejného osvětlení představuje více technickou a specializovanou záležitost, která se týká především subjektů, které přímo zajišťují správu a údržbu tohoto zařízení.

Také proto je zpracování pasportu VO, jak jej standardně provádíme, zaměřeno  i na zachycení detailů v zapojení vedení (tedy nikoliv pouhé zakreslení kabelových tras). Při editaci grafiky využíváme veškeré dostupné zdroje – mapová data, geodetická zaměření, výkresy, provozní dokumentace, popř. radiolokalizační technologie.

Standardní postup při pasportizaci spočívá v podrobném místním šetření, kdy vyhledáme veškerá svítidla, rozvaděče a další nadzemní zařízení VO. Po zpracování těchto podkladů do digitální mapy včetně popisných informací provádíme nesložitější část celého díla. Tím je propojení všech svítidel a rozvaděčů vedením podle skutečného zapojení. Podle konkrétní lokální situace k tomu využíváme různé zdroje a postupy.

Výsledkem celého procesu , který je opřen o zkušenosti z přibližně 150 měst a obcí, je komplexní systém pro výkon veškeré provozní agendy VO.

Po předání zákazníkovi se potom z našeho pasportu stává ucelené prostředí, které umožňuje pohodlnou aktualizaci včetně každodenních provozních záležitostí (údržba, opravy, finance, revize, apod.).

Leták

Pasportizace městského mobiliáře

Mobiliář představuje poměrně pestrou škálu drobných prvků, které jsou nedílnou součástí veřejného prostoru – odpadkové koše, lavičky, stojany na kola, zastávky MHD, dětská hřiště, stojany na kola, kontejnery na separovaný odpad, apod.

Zpracování evidence mobiliáře v GIS sice nevyžaduje žádnou speciální technickou erudici nebo kvalifikaci, ale opírá se o nutnost pečlivého místního šetření, aby pasport obsahoval 100% předmětného majetku.

Vymezení mobiliáře z hlediska druhu evidovaných prvků je záležitostí individuálního rozhodnutí a domluvy. Kromě standardních součástí mobiliáře je ve stejné aplikaci možno řešit i jiná zařízení v rámci městského prostoru – např. umělecká díla, vodní prvky, veřejný rozhlas, orientační systém nebo informační tabule.

Vhodným doplňkem zpracovaných dat jsou fotografie jednotlivých zařízení.

Aplikační prostředí pro evidenci mobiliáře v programu Kompas představuje jednoduchý a velmi efektivní systém pro správce tohoto typu majetku. Průběžná aktualizace dat mobiliáře je s ohledem na typ grafiky (bodové objekty) uživatelsky nenáročná záležitost.

Leták

Pasportizace hrobových míst

Hlavním důvodem pro řešení agendy správy hrobových míst v GIS je potřeba práce a aktuálním stavem hrobových zařízení na pohřebištích. Důležitá je také skutečná velikost (rozměry, plocha) jednotlivých hrobů, protože z těchto hodnot se provádí výpočet nájmu. Pokud se tedy celá agenda vede a udržuje pouze v negrafickém IS, dochází v čase k hromadění chyb a duplicit (nesprávná čísla hrobů, evidence neexistujících hrobů, apod.).

Základním principem pasportizace tedy je zpracování všech hrobových míst podle skutečného stavu včetně fotodokumentace a zápisu příslušných údajů.

Důležitým krokem při realizaci celého systému je využití existujících dat o hrobech, zemřelých, nájemcích a nájemních smlouvách.

Propojením skutečného stavu v mapě s popisnými informacemi z hrobových karet nebo dostupných dat dojde k odhalení chyb a celá agenda se posune na zásadně vyšší úroveň.

Výsledkem naší práce je tedy komplexní systém s aktuálním stavem hrobových zařízení včetně kompletních dat funkcí (zrušit) pro výkon vlastní agendy – zakládání a rušení hrobů, evidence zemřelých, správa nájemních smluv.

Leták

Pasportizace veřejné zeleně

Veřejná zeleň je významným typem komunálního majetku, který je mimořádně vhodný k evidenci v prostředí GIS.

Pasportizaci zeleně provádíme podle přání zákazníka v různých formách a podrobnostech.

Aplikační modul programu Kompas, který standardně nabízíme, disponuje mimořádně věrohodnou grafikou a řadou funkcí pro efektivní správu a údržbu zeleně.

Vlastní pasportizace je postave na velmi precizním sběru dat v terénu. Zmapované prvky zeleně (stromy, keře, trávníky, záhony, lesní porosty, apod.) se zakreslí do digitální mapy včetně vyplnění všech údajů. Podle typu prováděného zpracování (pasport / inventarizace zeleně ) se může lišit podrobnost popisných informací. Při určování druhové skladby (taxony) jsou nutné dendrologické zkušenosti a kvalifikace.

Celý systém (software a data) tvoří komplexní pracovní prostředí, které odpovědným pracovníkům umožňuje plnohodnotnou práci – pořizování nových prvků, záznam změn včetně evidence údržby a souvisejících nákladů.

Leták

Ostatní pasporty

Obecně platí, že pro evidenci v GIS je vhodný jakýkoliv majetek, který je lokalizován v rámci určitého území.

Kromě základních komunálních pasportů provádíme také zpracování řady jiných typů majetku.

Vlastní data mohou v GIS tvořit zcela samostatné a nezávislé vrstvy nebo v případě složitější problematiky (odstranit závorky) vytváříme aplikační moduly s pevně nastaveným chováním. Příkladem takového řešení je např. evidence veřejného rozhlasu, odpadových nádob, informačních tabulí nebo památkových objektů.

Datový model (tj. provedení grafiky a struktura popisných informací) je vždy individuální záležitostí podle potřeb daného zákazníka.

Vlastnosti řešení můžeme definovat sami podle požadavků, popř. si celé prostředí vybuduje uživatel sám. Pojetí programu Kompas dovoluje velmi kreativní tvorbu různorodých aplikací.

Tvorba aplikačních modulů v programu Kompas je relativně nenáročná záležitost, takže je možné vytvoření zcela individuálního pracovního prostředí GIS za velmi příznivých podmínek a v krátkém čase. To platí i v případě potřeby následné modifikace našich pasportních aplikací.

Pasport vodovodů Pasport památek Pasport kanalizace Čištění komunikací